Calonge tindrà sirena d’emergència a la platja de Torre Valentina per donar avisos

Calonge tindrà sirena d’emergència a la platja de Torre Valentina per donar avisos

Calonge tindrà sirena d’emergència a la platja de Torre Valentina per donar avisos 1536 2048 Lafcarr

Aquest pro­jecte pilot estarà en fase de pro­ves aquest estiu, i el sis­tema d’emergència que s’ins­tal·la estarà rela­ci­o­nat única­ment i exclu­si­va­ment amb el ser­vei de socor­risme, segu­re­tat i emergències de la platja. L’objec­tiu és dis­po­sar d’una ins­tal·lació que per­meti infor­mar els usu­a­ris de les plat­ges de situ­a­ci­ons de perill o d’emergències, com pot ser el cas de ris­cos de l’estat de la mar, que actu­al­ment ja se senya­litza amb ban­de­res. Aquest sis­tema de mega­fo­nia també per­metrà donar avi­sos en diver­sos idi­o­mes sobre emergències. Per exem­ple, si es dóna la situ­ació d’un ves­sa­ment de petroli, a banda de les actu­a­ci­ons nor­mals d’acor­do­nar la zona afec­tada, es podrà avi­sar els banyis­tes per mega­fo­nia.

L’Ajun­ta­ment de Calonge té intenció d’implan­tar aquest nou ser­vei a totes les plat­ges del muni­cipi (es Monestrí, Sant Antoni, Torre Valen­tina i cala Cris­tus – ses Tor­re­tes), de manera que aquest any s’uti­lit­zarà com a prova pilot per, en un futur, estu­diar-ne la implan­tació a la resta de plat­ges.

Laf­carr Pro­ject & Design de Vila­bla­reix està espe­ci­a­lit­zada sobre­tot dins l’àmbit de tele­co­mu­ni­ca­ci­ons.

Un treball en què preval la seguretat

El dispositiu afegeix seguretat a la platja, es podrà utilitzar en casos d’emergència i permetrà una millor comunicació amb els banyistes. Segons l’alcalde, Jordi Soler, les platges són importants, són un atractiu turístic de primera magnitud i per això es procura millorar cada any tots els serveis relacionats amb les platges: la neteja, els accessos, la informació.